பாறை ஓவியம் (ம) பிராமமிக்கல்வெட்டு

வரலாற்றுச் செய்திகள்

அமைவிடம் : சென்னையிலிருயது --- கி.மீ தொலைவில் உள்ள இருயது செல்லும் சாலையில் கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

வட்டம் : ஓமலூர்

சின்னம் அறிவிக்கப்பட்ட நாள்:அ.ஆ.எண். 82/த.வ.ப.துறை/நாள்/23.03.87